Gratis bibliotheek

Toezicht en handhaving, hoofdstuk 5 Awb - Y. van Setten

Genieten Toezicht en handhaving, hoofdstuk 5 Awb Y. van Setten epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2004-02-01
DIMENSIE: 12,78
ISBN: 9789013011111
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Y. van Setten

Omschrijving:

In het huidige openbaar bestuur bestaat een brede verantwoordelijkheid voor de juridische kwaliteit van de overheidsbesluitvorming. Men kan dat niet alleen aan specialisten overlaten. Overheidsorganisaties zijn aanspreekbaar op juridisch houdbare producten. Kennis van de hoofdlijnen van de Algemene wet bestuursrecht is daarbij onontbeerlijk. De serie Praktijkdossiers Algemene wet bestuursrecht beoogt op beknopte wijze wegwijs te maken in de hoofdstructuur van de algemene wet bestuursrecht. Ieder dossier behandelt een specifiek beleidsterrein. Daarin worden de hoofdlijnen en de 'normale' gang van zaken beschreven; algemene leerstukken (bijvoorbeeld het begrip 'besluit') worden alleen voor zover dat functioneel is voor een goed begrip, aan de orde gesteld. Er is gekozen voor sterk op de praktijk gerichte informatie die direct toepasbaar is in de bestuurspraktijk. De serie is bedoeld voor stafjuristen en functionarissen met verantwoordelijkheden voor algemene en juridische zaken. Daarnaast richt de uitgave zich op diegenen die als manager of beleidsmedewerker in de lijnorganisatie te maken hebben met de Awb. Dit dossier behandelt hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. In dit hoofdstuk komen de bestuursrechtelijke sancties en het bestuursrechtelijke toezicht op de naleving aan de orde. Ook wordt vooruitgekeken naar de invoering van de vierde tranche van de Awb. Het praktijkdossier is voorzien van jurisprudentie tot en met augustus 2003.

... handhaving (volgens de Awb) geen reviews ... Toezicht en handhaving advocatuur per 1 januari 2015 ... . Doel: Bestuursrechtelijke handhaving is geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. Handhaving is een onmisbare schakel bij een goede uitvoering van het omgevingsbeleid. De Awb noemt in titel 5.1 vijf definities die betrekking hebben op handhaving, maar van toepassing zijn in de gehele Awb (art. 5:1 en 5:2 Awb). Hierna wordt elke definitie vanwege het overzicht kort toegelicht. wegwijzer toezicht en handhaving omgevi ... Handhaving in de Omgevingswet ... . wegwijzer toezicht en handhaving omgevingsrecht 2011 20 In de Omgevingswet worden alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving gebundeld. Ook de regels inzake toezicht en handhaving die nu nog staan in specifieke wetten worden daarmee in de Omgevingswet gebracht. Het algemene kader voor bestuurlijk toezicht en bestuurlijke handhaving blijft uiteraard in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") staan. In dit bericht wordt ... De bevoegheid om inlichtingen te vorderen (en zonodig met een dwangmiddel af te dwingen) is een bevoegdheid voorbehouden aan toezichthouders. Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een toezichthouder degene die krachtens wettelijk voorschrift is belast met toezicht (artikel 5:11 Awb). Hoofdstuk 2 van het Bbk is gebaseerd op hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (Wm). Handhaving, Toezichtbevoegdheden. Toezicht is toezien op de naleving van wettelijke voorschriften. Om deze taak uit te kunnen oefenen hebben toezichthouders een aantal wettelijke bevoegdheden tot hun beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Lijst met artikelen in categorie Hoofdstuk 5. Handhaving; Titel; Art. 5:1 Awb (Overtreding en overtreder) Art. 5:2 Awb (Sancties) Art. 5:11 Awb (Toezichthouder) Art. 5:31d Awb (Last onder dwangsom) Art. 5:32 Awb (Last onder bestuursdwang) Art. 5:32a Awb (Herstelmaatregelen) Art. 5:32b Awb (Vaststelling dwangsom) Het begrip 'toezicht' is in hoofdstuk 5 Awb beperkt tot het vergaren van informatie, dus inspectie met het oog op controle van de naleving. In het algemene spraakgebruik en in de beleidsstukken is het begrip 'toezicht' echter het algemene en overkoepelende begrip en is handhaving daarvan een onderdeel - namelijk het sluitstuk. In Bestuursrechtelijke handhaving is geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. Een waterdichte handhavingszaak die overeind blijft in bezwaar en beroep, vereist kennis van de regelgeving bij toezichthouders en medewerkers handhaving. Handhaving Awb Handhaving Awb, de wet en rechtspraak 2017 Handhaven staat met regelmaat in het brandpunt van de belangstelling. Gaat het de ene keer om gebruik in strijd met h... Hoofdstuk 8 van de Waterwet regelt, in combinatie met hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de handhaving van de Waterwet. Wie mag volgens de Waterwet toezicht houden en handhaven? De opdracht tot het houden van toezicht op de naleving en handhaving van de Waterwet is gericht aan de beheerder (Minister van Infrastructuur en Milieu en het dagelijks bestuur van een waterschap). 2 Inhoud en betekenis van de derde tranche Awb voor de handhaving in 1998 De derde tranche voegde aan de Awb hoofdstuk 5 toe, bestaande uit drie afdelingen, respectievelijk over toezicht op de naleving, bestuursdwang en de last onder dwangsom. Afdeling 5.1 (thans titel 5.2) gaf voornamelijk bevoegdheden aan toezichthouders. 3.5.7 Gedogen en strafrechtelijke handhaving 71 3.5.7.1 Gedogen van coffeeshops 71 3.6 Aansprakelijkheid wegens falend toezicht en handhaving 71. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3 4 Algemene bepalingen 73 4.1 ... 5.5.2.4 Modaliteit dwangsom artikel 5:32b lid 1 en 2 Awb 104 5.5.2.5 Hoogte dwangsom; artikel 5:32b lid 3 Awb 105 De basis komt te liggen in hoofdstuk 18 van de nieuwe Omgevingswet met de titel "Handhaving en uitvoering". Nu ligt de basis nog in de in te trekken Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, hoofdstuk 5) en blijven de generieke regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb, hoofdstuk 5) bestaan. Toezicht en handhaving binnenvaart. 2 Inleiding Deze instructie bevat aanwijzingen voor de toezichthouders van de Binnenvaartwet (Bvw) en voor de toezichthouders van de Arbeidstijdenwet (Atw) met betrekking tot het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv) hoofdstuk 5 binnenvaart. De instructie is Met deze uitspraak bevestigt de Afdeling een inmiddels bestendige, maar nog dikwijls over het hoofd geziene lijn in de rechtspraak over het onderscheid tussen preventieve handhaving zoals bedoeld in artikel 5:7 van de Awb en 'gewone' handhaving ter voorkoming van herhaling van een overtreding, zoals bedoeld in artikel 5:2 lid 1 aanhef en sub b van de Awb....