Gratis bibliotheek

Kwaliteit In Ontwerpbeleid - J.G. Maas

J.G. Maas boek Kwaliteit In Ontwerpbeleid Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 8,99
ISBN: 9789014092546
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: J.G. Maas

Omschrijving:

Veel bedrijven passen binnen een ontwerpafdeling een strategie van kwaliteitsbeheersing toe met de nadruk op het vakmanschap van de ontwerpers. De meeste aandacht gaat dan uit naar de techniek en de bedrijfskundige aspecten komen in het gedrang. Dit is met name het geval bij ondernemingen waar geen kwaliteitszorgfunctionaris binnen de ontwerpafdeling is. Zonder specifiek toezicht op het algemene bedrijfsbelang bestaat het risico dat zaken zoals wijzigingsbeheer en ontwerptoetsing te weinig aandacht krijgen. Het gevolg: veel testen en wijzigingen, lange doorlooptijden en hoge kosten. Ontwerpers eigenen zich onder het mom van creativiteit vaak een grote mate van vrijheid toe. Kwaliteitsmanagement dient erop toe te zien dat deze vrijheid geen vrijblijvendheid wordt. Dit betekent een tweevoudige functie: zekerstellen dat het ontwerpproces voldoende is onderbouwd met kwantitatieve en kwalitatieve methoden, zoals berekeningen, proefopzetten en literatuuronderzoek en erop toezien dat de taken en werkresulaten uit de ontwerpafdeling voldoende concreet worden vastgelegd en afgesproken. Jan Maas, auteur van een reeks andere werken over kwaliteitsmanagement, beschrijft een scala aan methoden en technieken die zowel de technische als de bedrijfskundige kanten van ontwerpprocessen belichten. De lessen geleerd uit de kwaliteitszorgevolutie spelen een belangrijke rol in de beschreven aanpak. Een aanpak die het traject van het eerste idee tot de ontwerpvrijgave splitst in fasen. Door bij de overgang tussen fasen toetsingen te laten plaatsvinden kunnen concrete mijlpalen worden ingevoerd, waarbij tussentijdse successen kunnen worden gemeten. Dit houdt de spanning en het plezier in het werk er in.

...t opnemen of een e-mail sturen. De contactgegevens vindt u onderaan de pagina ... Geel = gebied met verlichting - Veere ... . Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier, daar gaat het om in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV en NHG. Met deze gezamenlijke visie bieden de koepels huisartsen, huisartsen- en eerstelijnsorganisaties een duidelijk en eenduidig vertrekpunt in het steeds ingewikkelder wordende speelveld van kwaliteit. In de publicatie 'Kwaliteit in Kleur. Bouwstenen voor de toekomst' lees je ... Verdere versoepeling regels Rood-voor-Rood ... . In de publicatie 'Kwaliteit in Kleur. Bouwstenen voor de toekomst' lees je het resultaat van een onderzoek naar de activiteiten van het kwaliteitsnetwerk mbo. In 2010 is het kwaliteitsnetwerk mbo opgericht om gezamenlijk te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Bijna alle scholen zijn hierbij aangesloten. Bekendmaking ontwerp-beleid "Zonnepanelen in de beschermde mijnwijken ... Een beleidskader waar duurzaamheid voorop staat, maar kwaliteit niet uit het oog wordt verloren In nagenoeg alle gemeenten worden zonnepanelen op panden die gelegen zijn in een beschermd stads- De uitgave 'Kwaliteit in Kleur' is in opdracht van het Kwaliteitsnetwerk mbo geschreven door externe deskundigen. Het eerste deel geeft een overzicht van actuele ontwikkelin-gen binnen het mbo. Er wordt, met de blik vooruit, onder andere ingegaan op relevante ontwerpbeleid, volgens het College van Rijksadviseurs, de ambities voor het ruimtelijk ontwerp ... ingewikkelde opgaven, de behoefte aan kwaliteit, het gebrek aan middelen en bovenal de ... Het ontwerpbeleid heeft van 1 mei 2015 tot en met 11 juni 2015 ter inzage gelegen voor het indienen van reacties. Tevens is het ontwerpbeleid besproken in de commissie Ruimte & Milieu van 13 mei 2015. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn er vijf reacties ingediend. KWALITEIT IN BEWEGING KWALITEITSSYSTEEM AVANS HOGESCHOOL KWALITEIT IN BEWEGING KWALITEITSSYSTEEM AVANS HOGESCHOOL 2 3 INHOUD 1 INLEIDING 2 MODEL KWALITEITSSYSTEEM AVANS HOGESCHOOL 3 VISIE OP KWALITEIT 4 AMBITIE EN REALISATIE 4.1 P&C-cyclus 4.2 PDCA-cyclus 5 INHOUDSRIJK GESPREK 5.1 Werkwijze 5.2 Inhoudelijke voorbereiding op verschillende niveaus 6 STANDAARDEN 6.1 Avans standaarden 6.2 ... Het formuleren van de gewenste kwaliteit van leefomgeving vergt participatie van de samenleving: initiatiefnemers van projecten, ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Dit vraagt om een ontwerpproces waarin waarden expliciet worden benoemd voor een transparante afweging over alternatieve visies of beleidskaders. Voor de trappen en duinpaden buiten de Manteling worden in het ontwerpbeleid beperkte mogelijkheden gegeven. Standpunt Provincie Zeeland. De Provincie wil 'duisternis als kwaliteit behouden voor inwoners, toeristen en recreanten in aantrekkelijke delen van Zeeland.' (Structuurvisie) Kwaliteit in Praktijk betrekt uw medewerkers zoveel mogelijk bij het opzetten van uw managementsysteem. Zij beschikken tenslotte over de meeste informatie betreffende de uit te voeren werkzaamheden. Door deze werkmethode raken zij tegelijkertijd gewend aan de ISO-materie. De kwaliteit van een product of dienst is van te voren lastig vast te stellen. Een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem toont aan dat een bedrijf levert wat de klant vraagt (=kwaliteit). Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt leidinggevenden en medewerkers in de organisatie met het vaststellen, bereiken en behouden van de juiste kwaliteit. DE NOTA KWALITEIT VAN ZORG. In de nota Kwaliteit van Zorg zet de overheid haar voornemens betreffende het kwaliteitsbeleid uiteen. Deze voornemens liggen grotendeels in het verlengde van de afspraken welke zijn gemaakt tijdens de door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) in 1989 en 1990 georganiseerde kwaliteitsconferenties. Oranje gebieden op de kaart zijn 'overgangsgebied' (ontwerpbeleid) Gewenste kwaliteit: In deze gebieden of rond deze locaties is donker het uitgangspunt maar zijn er redenen voor beperkt licht. Toelichting: Vanwege de functie van deze locaties is er verlichting nodig. Mag hier licht? Ja, mits bewust en bescheiden. Zie Voorwaarden Verlichting ... Inzicht in kwaliteit v...