Gratis bibliotheek

RUIMTELIJK ONTWERPEN EN ARCHEOLOGIE - Marrewijk / Haytsma

Genieten RUIMTELIJK ONTWERPEN EN ARCHEOLOGIE Marrewijk / Haytsma epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 1998-12-01
DIMENSIE: 8,71
ISBN: 9789012086738
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Marrewijk / Haytsma

Omschrijving:

Onze bodem herbergt, soms zichtbaar maar veel vaker toegedekt, de nalatenschap van meer dan vijfduizend generaties. Het is een archief waarin een groot deel van onze geschiedenis is opgeslagen. Bij dorps- en stadsuitbreiding en bij de aanleg van infrastructuur zijn vaak archeologische waarden in het geding. Een goed ontwerp houdt daarmee rekening.Door vroegtijdig de resultaten van archeologisch onderzoek bij het plan- en ontwerpproces te betrekken, is het mogelijk vindplaatsen in het stedenbouwkundig ontwerp in te passen. In de praktijk blijkt dat archeologisch onderzoek niet langer als belemmering wordt ervaren, maar in toenemende mate als kans wordt gezien. Een 'toegevoegde waarde' zoals B.J. Mathijsen van het Bouwfonds Woningbouw het noemde tijdens het congres 'Archeologie en Woningbouw' in het voorjaar van 1997.Dit rijk geïllustreerde boek is bedoeld als inspiratiebron en leidraad voor opdrachtgevers en uitvoerders, planologen, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en bestuurders. Het bevat ideeën, schetsen en praktijkvoorbeelden voor vormgeving en ontwerp in bouwlocaties.

...teert, is de weergave hoe zij denkt dat er invulling kan worden gegeven aan de inrichting van het gebied ... Ruimtelijkeplannen.nl ... . Het ontwerp past in het geactualiseerde Beheer- en Inrichtingsplan voor het Nationaal Park DFW zoals dat in november 2012 is vastgesteld. landschap en archeologie. Deze projectgroep werd aangevuld met de provinciaal archeoloog om de aansluiting op de provinciale standaard te garanderen. De projectgroep legde regelmatig verantwoording af aan de portefeuillehouders Ruimtelijke ordening en Cultuur van de gemeente Tynaarlo. BELEIDSNOTA ARCHEOLOGIE ROTTERDAM 2007-2011. 3. Voorwoord . Rotterdam is een dynamische stad. Voortdur ... GEONIUS - Ontwerp en engineering Zevenbergen ... . BELEIDSNOTA ARCHEOLOGIE ROTTERDAM 2007-2011. 3. Voorwoord . Rotterdam is een dynamische stad. Voortdurend worden er woningen, bedrijven, infrastructurele werken en recreatieve voorzieningen ontwikkeld en verwezenlijkt. Get this from a library! Ruimtelijk ontwerpen en archeologie : een inspirerend boek over archeologie en ruimtelijke ordening, met ideeën, schetsen en praktijkvoorbeelden voor planvorming, vormgeving en ontwerp in bouwlocaties. [A A M van Marrewijk; et al] Welke waarde heeft een monument? Of een cultuurlandschap? Met de post-bachelorcursus Erfgoed en Ruimte leer je een brug te slaan tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen. Ook jouw kennis van monumentenzorg, wetgeving, beleid en financiën is na deze cursus weer helemaal up-to-date. Lees verder. Archeologie kan ook als inspiratiebron dienen bij het maken van ruimtelijke ontwerpen. Het biedt mogelijkheden meer over de geschiedenis van het landschap en zijn bewoners te leren. Ook heeft archeologie betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving. Op die manier speelt het verleden een eigentijdse rol in bij de inrichting van de omgeving. • Je leert ruimtelijk ontwerp bekijken vanuit allerlei invalshoeken: historisch, sociaal-cultureel, functioneel, enzovoort. Door veel te reflecteren ontwikkel je je eigen visie op hoe en waarom je in ruimtes wilt ingrijpen. • Je leert jezelf als persoon goed kennen en kan jouw kwaliteiten professioneel inzetten. Met ruimtelijk ontwerpen richten we ons op de bebouwde omgeving, op binnen- en buitenruimtes op kleine en grote schaal. Cocoon Project 1st year Het is een discipline waarin cultureel en artistiek bewustzijn, sociale betrokkenheid, economische verantwoordelijkheid en technisch inzicht op een creatieve wijze samenkomen. 4.2.7 RijnlandRoute nader uitgewerkt en ingepast, definitief toetsingsadvies Commissie voor de m.e.r. 4.2.8 Ontwerpoptimalisaties; MER-verantwoording en ontwerp inpassingsplan 4.3 Advies Commissie voor de milieueffectrapportage Achtergrond. Bij een bestemmingsplan is een ruimtelijke weergave van een bepaald gebied de belangrijkste gegevensbron. Wanneer de weergave beperkt blijft tot een plattegrond geldt: een bestemmingsplan is een kaart of tekening, waarop een omlijnd gebied is aangegeven en waarbinnen de bestemmingen in code of gearceerd zijn aangegeven. Polderblik vraagt vijf landschapsarchitecten om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek. Uitgangspunt is de Blauw-Groene kaart die in 2007 door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren. Op dit moment zoekt de gemeente een plek Archeologie en ruimtelijke ordening: een eenzijdig huwelijk? Johan Teters Grote opgravingen zijn betrekkelijk zeldzaam (bron: Johan Evers). Rooilijn Jg. 46 / Nr. 1 / 2013 P. 28 Rooilijn Jg. 46 / Nr. 1 / 2013 P. 29 ruimtelijke ontwerp in stad en ommeland teistert, maar de archeologie, die daarbij een nuttige rol kan spelen, geeft vaak niet thuis. Rijkswaterstaat Noord-Holland/ Deelrapport Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie Zeetoegang IJmond 29 februari 2012, versie 3.0 WPMIL-20110914-HBU-01 - 5 2 BELEIDSKADER, WET- EN REGELGEVING 2.1 Nationaal beleid Het nationaal ruimtelijke beleid voor water en groene ruimte is vastgelegd in de Nota Ruimte: Ruimte voor ruimtelijke en milieuaspecten waaronder geluid, archeologie en flora en fauna. ... De panelen zijn opgenomen in het ontwerp van de tuin en daarbij is rekening gehouden met de aanwezige landschapskenmerken. Ter plaatse van de zonnepanelen is sprake van een groene afscheiding. archeologie, leefomgeving, ruimtelijke ordening Opmerkingen met betrekking tot de regeling Deze regeling vervangt de per 1 juli 2008 ingetrokken beleidsregel Archeologie en ruimtelijke o...