Gratis bibliotheek

Goud Volk. Deel VII: Mit noar heur blomtoenje. - S. Reker

Genieten Goud Volk. Deel VII: Mit noar heur blomtoenje. S. Reker epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2010-12-31
DIMENSIE: 4,78
ISBN: 9789077548769
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: S. Reker

Omschrijving:

De novelle Berend Kopstubber van Sien Jensema uit Stedum is het onderwerp van deel VII. Siemon Reker heeft diverse malen artikelen geschreven over dat boek, dat hij bij de absolute top van de Groninger letterkunde vindt horen. Juist daarom heeft hij zich wat terughoudend opgesteld in de inleiding van dit deel, dat Mit noar heur blomtoenje heet.

...oa heur der luip over de koabel noar ander kaande, ongeveer dikke twintig meter ... Mit noar heur blomtoenje - Research database - University ... ... . 1 'N STUI{ OF WAT BRAIVEN VAN.GEEB'.: J~~AS.en JAN LAPS. 'N STUI{ OF WAT BRAIVEN. 2. 3 'N SrUI{ OF WAr BRAIVEN YAN GEERT BlAS en JAN laps. H. EDZES Jr. (firma G. FOCKENS), GRONINGEN. 4. 5 L. S. De uitgave van dii boekje is het gevolg van den vriendelijken aandranq van vele lezers van het Ochtendblad van de firma I. OPPENHEIM te Groninqen, die qereqeld de correspondeniie nblas--laps)7 volgen en ... 1 door I-OkketoI-Okketo. 2. 3 PIETERKE VAN 'N LUTJE WICHT EN 'N SEGEBOK DOO ... Champ Clark at antiqbook.nl ... ... 1 door I-OkketoI-Okketo. 2. 3 PIETERKE VAN 'N LUTJE WICHT EN 'N SEGEBOK DOOR T. K. E. DEHAAS.OKKEN MET EEN VOORREDE VAN PROF. R. CASIMIR UITGAVE VAN DE VEREENIGING.. GRONINGEN" 4 ERVEN B. VAN DER KAMP - GRONINGEN. 5 VOORREDE. 6. 7 Naar mate de zeven gewesten der Vereenigde Nederlanden meer en meer een staatkundige eenheid werden, kwam er ook een algemeen Nederlandsche T aal. Olivier haar hum opewönn'n, Sien naarms kleuven mit gebalde voest'n deur de roemte, sien vuurrooie kop, sien oversloande stemme: 't was as of hee doende was, hier in Deever, um sölf 't Hillige Graf van de Saracenen te bevrijden. Onbeweug'n leut 't volk in Deever 't geweld over heur hen goan. Prachtig op edoft, allemoale mit een stroalende bik smail. Dat was de iene kaante van de cartoon. De aandere kaante worn inevuld mit Geert Wilders, MarkRutte, Jan Marijnissen en Femke Halsema. Toen ik noar Femke keke zag ik in mien gedachten voort weer et gezichte van die Veluwse presidente, net een pot augurken!. Mar et was wel een cartoon ... 't is t'r mit heur te doun = de tijd van hare bevalling is daar; doar komt ook gau wat te doun = die vrouw moet binnenkort bevallen; alle oogenblikken is t'r mit hōm te doun = telkens heeft hij hulp en raad noodig; wie hebben mit dei perfester doan = wij hebben dien hoogleeraar (als geneesheer) geraadpleegd; hij (of: zij) moakt mie wat te doun = veroorzaakt mij veel drukte ... KOLLEKTIE BAKKER jaor: JOUK, Stellingwerfse riempies; Meneer de Redakteur. In: Friese Koerier Januari SÎtLIINCWLRFSE RIEMPÎES Meneer de Eeda1ceur, 1/7 'k Heb Zango wcacht mit elerieven, ma,- Groninger overleveringen (Laan, K. ter, 1930) (pag. 187) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.nl Men hechte echter niet aan de spelling van deele en deelen, hoewel het woord ook met dubbele - hardlange - e in eenige woordenboeken, waaronder nog wel die den titel voeren: 'voor de spelling,' als o. a. die van Siegenbeek en Lauts, dus gespeld staat; de ware spelling is met enkele - zachtlange - e, als behalven de afleiding, (vergelijk het overeenstemmende Angelsaksische thil, en ... Het volk hecht iets specifiek- Christelijks aan het klokkengelui. En inderdaad: de klokken worden 'gedoopt', de klokken roepen ter kerke, de klokken vermelden den huwelijkszegen, zij begeleiden ter laatste rustplaats. Zoo vaak voelt het volk zich door het klokkengelui verheven boven het saaie, alledaagsche proza-leven. Joan Dullaert: Mitridates koningk van Pontus. Leeuwarden, 1679. Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden. Naar Mithridate (1673) van Jean Racine. Ceneton024220 — Ursicula In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk. Groninger volksverhalen (Huizenga-Onnekes, E.J., 1930) (pag. 74) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.nl altied mooi loopen = steeds mooi gekleed gaan; 't is glad (of: smerig, enz.) te loopen = het pad (de straat, enz.) is glad, enz.; zij het de maid loopen loaten = vrijaf gegeven; ook = uit den dienst ontslagen; 't kerkvolk het 't loopen doan = de kerkgangers zijn in de kerk; mit de stoetkörf loopen = voor de bakkers wittebrood, enz. bij de huizen venten; hij het 'r ijn loopen = hij ... Je kent buiten je kósten heur nieuwsgierigheid stillen, (55) Die ze het om deuze stadt te bezien, wangt je hebt de vracht, En 't óvervoeren tóch an je zelven, en in je macht, En je wilt niet, hoe ze je bid om iens mit je te vaaren. pluustergoud 26.pdf - Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer Altied is mooi Martje zaik, Midden in de week, moar Zundags nait; Zundags gaait ze noar de kerk, Mit 'n bouk vol zulverwerk. Altiet is mooi Martje zaik, Midden in de week, moar Zundags nait; Zundags as heur vrijer komt, Din is Martje goud gezond. Laura Hiel: Kinderspelen en liedjes uit het land van Dendermonde (Gent 1...